Trang chủ
Hoạt động công tác Đảng

Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn
Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

     Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 21-KH/QU, ngày 14/6/2016 của Quận ủy Ô Môn về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
     Nhằm đảm bảo nhân sự phục vụ công tác khám chữa bệnh nên Đảng ủy bệnh viện Đa khoa Ô Môn phối hợp với Ban Tuyên giáo quận tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho 124 đảng viên vào 04 buổi chiều từ ngày 04 đến ngày 07/7/2016
     Hội nghị đã nghe trình bày những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đồng thời đồng chí Lê Minh Bạch phó giám đốc, phó bí thư Đảng ủy bệnh viện cũng đã triển khai chương trình hành động của Đảng ủy BVĐK Ô Môn về việc thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thư XII của đảng
     Buổi học tập với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn với việc đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái...
     Kết thúc buổi học tập mỗi cá nhân viết bài thu hoạch với tinh thần nghiêm túc, nắm vững, hiểu rõ, là cơ sở để thống nhất ý chí và hành động trong tổ chức thực hiện sau này.

                                                   Đảng ủy - BVĐK Ô MônTin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Hỗ trợ website: vtsu23@gmail.com
Design by Tính Sử