Trang chủ
Hoạt động công tác Đảng

Tổ chức triển khai, quán triệt văn kiện Hội nghị lần thứ 13
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

      Thực hiện theo Hướng dẫn số 166-HD/BTGTW ngày 24/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI”.
      Trong 2 ngày 14 - 15/01/2016, bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn tổ chức triển khai, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành trung ương Khóa XI cho 109 cán bộ, đảng viên tại đơn vị.
      Hội nghị được nghe báo các cáo nội dung cơ bản kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về: Nội dung và diễn biến hội nghị; Quá trình tiếp thu ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị; Tiếp thu ý kiến đóng vào dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020; Dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách hiện nay”; Dự thảo quy chế làm việc của đại hội XII. Tại hội nghị cũng đã thông tin nhanh tài liệu về công đồng ASEAN và sự tham gia của Việt Nam.
      Qua hội nghị, cán bộ, đảng viên nắm được nội dung và diễn biến hội nghị, những thành quả quan trọng đạt được của toàn đảng, toàn dân ta trong 5 năm qua; tích cực phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, quan điểm của Đảng.


Phòng Điều dưỡng BVĐK quận Ô Môn

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử