Trang chủ
Tuyển dụng
SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA Ô MÔN
Số:
84/TB-BV
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

Ô Môn, ngày 13 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v tuyển dụng viên chức theo danh mục ngành nghề thực hiện
chính sách thu hút nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ năm 2016

Căn cứ Nghị quyết số 17/2014/NQ-NĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 - 2020;
    Thực hiện Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt chỉ tiêu, danh mục ngành nghề thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ năm 2015 - 2016 số lượng, chỉ tiêu, cơ cấu chuyên ngành các đơn vị trong thành phố Cần Thơ có nhu cầu thu hút năm 2015 - 2016 được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt.
    Thực hiện Công văn số 981/SYT-TCCB ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện thông báo thu hút nguồn nhân lực năm 2016
    Bệnh viện đa khoa quận Ô Môn Thông báo tuyển dụng viên chức theo lĩnh vực, ngành nghề thực hiện chính sách thu hút năm 2016 như sau:

STT Ngành, lĩnh vực thu hút Số lượng Ghi chú
1  Bác sĩ chuyên khoa I Nội tổng quát 1  
2  Bác sĩ chuyên khoa I Nhi 1  
3  Bác sĩ chuyên khoa I Ngoại tổng quát 1  
4  Bác sĩ chuyên khoa I Phụ sản 1  
5  Bác sĩ chuyên khoa I Huyết học 1  
6  Bác sĩ chuyên khoa I GMHS 1  
7  Bác sĩ chuyên khoa I Truyền nhiễm 1  
8  Bác sĩ chuyên khoa I Tai mũi họng 1  
9 Bác sĩ chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh 1  
   TỔNG CỘNG 09  

   

    Hình thức tuyển dụng không qua thi tuyển, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 và Luật Viên chức.
   Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn.
Địa chỉ: Đường Cách mạng tháng tám, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: 07103.861946
    Thông báo trên trang bvdkomon.com, Báo Cần Thơ, Đài phát thanh quận, phát loa nội viện.
    Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 16/5/2016 đến hết ngày 24/6/2016.
   Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức theo lĩnh vực, ngành nghề thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ năm 2016 của Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn.
    Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2016.

Nơi nhận:
- Sở Y tế TPCT;
- Lưu: VT; TCCB.

 
GIÁM ĐỐC                 
Đã ký                     
            
BS CKII PHẠM HOÀNG DIỆU

 
Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử