Trang chủ
Tuyển dụng
SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA Ô MÔN
Số: 124/TB-BV
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

Ô Môn, ngày 25 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc Xét tuyển viên chức năm 2016

 

   Căn cứ Thông báo số 88/TB-SYT ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, về việc giao biên chế công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp năm 2016 đối với Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn;
    Thực hiện Công văn số 1777a/SYT-TCCB ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc chấp thuận tuyển dụng viên chức năm 2016 cho đơn vị sự nghiệp;
    Căn cứ vào Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 của Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn;
    Bệnh viện Đa khoa Ô Môn, thông báo đến cá nhân có nhu cầu dự tuyển viên chức năm 2016 như sau:
    1- Đăng ký dự tuyển:
    Mẫu đơn và hồ sơ đăng ký dự tuyển liên hệ Phòng HCQT-TCCB Bệnh viện Đa khoa Ô Môn cung cấp, điện thoại liên hệ: 0710. 3861946
    2- Lệ phí dự xét tuyển: 260.000 đ/hồ sơ
   3- Thông báo trên Website bvdkomon.com, báo Cần Thơ, đài Truyền thanh quận, phát thanh nội viện trong vòng 03 ngày từ ngày 25/7/2016 đến hết ngày 27/7/2016
    4- Ngày nhận hồ sơ dự tuyển:
    Nhận hồ sơ từ ngày 25/7/2016 đến hết ngày 12/8/2016 tại phòng HCQT-TCCB trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ, lễ); người dự tuyển phải nộp hồ sơ trực tiếp, không nhận qua đường bưu điện (không giải quyết các trường hợp nộp hồ sơ trể hạn hoặc gửi qua trung gian người khác), không hoàn trả hồ sơ cho người không trúng tuyển.
    5- Niêm yết danh sách dự tuyển tại phòng HCQT-TCCB kể từ ngày 17/8/2016; Địa chỉ Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, TpCT.
    6- Tổ chức xét tuyển:
    - Sáng từ   08 giờ đến 11 giờ.
    - Chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.
   * Ngày 24/8/2016 tổ chức xét tuyển cho các ngạch đăng ký dự tuyển:
         + 02 Chức danh Bác sỹ hạng III
         + 02 Chức danh Dược sỹ hạng IV
         + 01 Chức danh Kế Toán Hạng III
         + 02 Chức danh Kỹ thuật viên Y hạng IV.
   7- Thông báo kết quả trúng tuyển vào ngày 15/9/2016, niêm yết danh sách tại phòng HCQT-TCCB Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn và thông báo đến từng ứng cử viên chức trúng tuyển bằng thư hoặc điện thoại.

Nơi nhận:
- Sở Y tế TPCT;
- Lưu: VT; TCCB.

 
GIÁM ĐỐC                 
Đã ký                     
            
BS CKII PHẠM HOÀNG DIỆU

 
Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử